top of page

Profile of a DIS Student

ຜູ້ຊອກຮູ້

ຜູ້ມີຈະລິຍະທຳ

ຜູ້ຄົ້ນຄິດ

ຜູ້ມີຄວາມຮູ້

ຜູ້ກ້າສ່ຽງ

ມີຄວາມສົມດູນ

ຜູ້ຮູ້ຄົ້ນຄິດ

ຜູ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່

ຜູ້ສື່ສານ

ຜູ້ມີແນວຄິດເປີດກວ້າງ

bottom of page