top of page

ດົນຕີ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີພະລັງຫລາຍກ່ວາເຄື່ອງອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ເພາະວ່າຈັງຫວະ ແລະ ຄວາມກົມກຽວພົບວິທີຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ພາຍໃນຂອງຈິດວິນຍານ

bottom of page